Go to English website

Welkom

Voldoen aan internationale verslaggevingsregels, de International Financial Reporting Standards (IFRS), vraagt veel van uw organisatie. De standaarden zijn uitgebreid en complex. De effecten ervan zijn afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van uw organisatie.

Reporting Support ondersteunt met expertise en capaciteit om aan de IFRS-eisen te voldoen. Realiseren van praktische oplossingen voor uw vragen en issues vereist vooral goede communicatie en maatwerk binnen de mogelijkheden van de regelgeving. Reporting Support staat dicht bij de klant om samen met u oplossingen te realiseren.

IFRSDe IFRS verslaggevingregels staan aan de vooravond van belangrijke veranderingen. De veranderingen komen voort uit de aanbevelingen van de G20 naar aanleiding van de financiële crisis en het harmonisatieproject met verslaggevingsregels in de Verenigde Staten. De International Accounting Standards Board (de IASB, het orgaan dat IFRS standaarden opstelt) heeft op grond hiervan belangrijke aanpassingen voor financiële instrumenten, leasing en opbrengsten voorgesteld. Deze wijzigingen kunnen belangrijke gevolgen hebben voor de verslaggeving van uw organisatie.

De aanpak van Reporting Support is gebaseerd op goed luisteren naar uw vragen en wensen en het samen beoordelen van mogelijke scenario’s. Uw vragen en praktijksituatie worden aangevuld met veel kennis van en ervaring met de regelgeving om een optimale oplossing te realiseren. Wederzijds overleg is belangrijk om tot goede resultaten te komen. De frequentie van dergelijk overleg is afhankelijk van de duur en complexiteit van de opdracht. Dit leidt tot praktische oplossingen die zijn afgestemd op uw organisatie.

Het speelveld is complex. Het basisprincipe verandert echter niet: goede en zorgvuldige communicatie leidt tot succesvolle samenwerking en een optimaal resultaat.

Ik licht u graag persoonlijk mijn aanpak toe.

Cees de Boer

Wilt u meer informatie?
Bel voor een vrijblijvend gesprek
naar: 06 3055 4815